Juhul, kui eksponent teostab stendiehitustööd ise või kasutab selleks oma alltöövõtjaid, on ta kohustatud 4 nädalat, kuid mitte hiljem kui 20 tööpäeva enne konkreetse näituse või messi montaa˛itööde alustamise kuupäeva kooskõlastama Advest Expo-ga stendi kujunduskavandi, kasutatavad konstruktsioonid ja materjalid.

 Stendiehitustöödel kasutatavate konstruktsioonielementide standardkõrgus on 2,5 m. Nimetatud kõrgust ületavate konstruktsioonide kasutamisel on vajalik Eesti Näitused AS nõusolek.

 Stendi standardkõrgust ületava visuaalreklaami kasutamisel on kohustuslik kooskõlastada Advest Expo-ga reklaamikandja paigaldamine. Reklaamikandja võib paigaldada min 2 m stendipiirdest sissepoole.

 Kui eksponaadi kaal ületab raskuskoormust 1000 kg/m², tuleb sellise eksponaadi paigutus stendis kooskõlastada Advest Expo-ga. Eriti raskete eksponaatide ja konstruktsioonide alla asetatakse paviljoni põrandale langeva koormuse hajutamiseks alusplaat.

 Juhul, kui eksponent soovib püstitada kahe- või enamakorruselise stendi, tuleb selle projekt kooskõlastada Advest Expo-ga 4 nädalat, kuid mitte hiljem kui 20 päeva enne konkreetse näituse või messi montaa˛itööde alustamise kuupäeva.

 Kahe- ja enamakorruselise stendi maksimaalne lubatud kõrgus on 7,5 m ning teise korruse perimeetri minimaalne kaugus naaberstendi piirist 2 meetrit (juhul kui Advest Expo-ga ei ole teisiti kokku lepitud).

 NB! Kahe- ja enamakorruselist stendi teenindavate ning seda külastavate inimeste viibimise maksimaalne lubatud kõrgus messikeskuse hallide põranda tasapinnast on 2,6 m.

Eesti Näituste AS-l on õigus peatada näituse- või messistendi ehitustööd, kui eksponent ei pea kinni messikeskuses korraldatavate näituste, messide jm ürituste üldiste osalemistingimuste p-s 6.1 toodud nõuetest.

Stendide osaline või täielik demontaa˛, eksponaatide eemaldamine stendilt ja ekspositsiooni teenindavate isikute lahkumine stendilt enne konkreetse näituse või messi tööperioodi lõppu ei ole lubatud.

Inventari rent:

mööbel

INFOKS:
10 viga messiboksi kujundamisel:http://www.bisness.ee/10-viga-messiboksi-kujundamisel/

allikas: www.bisness.ee